Skip available courses

Available courses

Kursus ini meliputi kaedah penuaian, pengendalian dan pengangkutan hasilan perikanan. Aspek pengawetan, penyimpanan, pemprosesan dan pembungkusan diberi penekanan bagi menjamin jangkahayat, pemasaran dan keselamatan makanan produk perikanan.(POST-HARVEST TECHNOLOGY AND PROCESSING FISHERIES PRODUCTS)

Kursus ini meliputi aspek asas pemakanan ternakan termasuk jenis, fungsi, klasifikasi dan kandungan nutrien dalam bahan makanan. Keperluan nutrien untuk saraan, pertumbuhan danpengeluaran juga dibincangkan.

(This course covers basic aspects of nutrition of livestocks which includes types, functions, classification and content of nutrients in feed. Nutrient requirements for maintenance, growth and production and methods to improve feed quality are discuss.)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK PERTANIAN BERSEPADU. PELAJAR MENYEDIAKAN PERANCANGAN PROJEK PERNIAGAAN DENGAN PENEKANAN KEPADA PERLAKSANAAN, PENGURUSAN DAN PENILAIAN, SERTA MENGUSAHAKAN PROJEK SAYURAN, BUAH-BUAHAN JANGKA PENDEK D(AGRO-ENTREPRENEURSHIP PROJECT)

Kursus ini merangkumi pembentukan, sifat fizik, kimia dan biologi, dan pengkelasan tanah serta gunatanah di Malaysia. Pengenalpastian sifat dan ciri tanah yang sesuai bagi menjalankan aktiviti pertanian juga dibincangkan.(INTRODUCTORY SOIL SCIENCE)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan dalam pengurusan tanaman industri. Faktor yang mempengaruhi tumbesaran tanaman seperti tanah, cahaya, air, nutrien, perosak dan penyakit diberi penekanan. Amalan perladangan mesra alam turut diberi perhatian.(INDUSTRIAL CROP PRODUCTION)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan bagi proses, strategi dan pendekatan komunikasi yang digunakan dalam sektor pertanian; kemahiran komunikasi dalam menyampaikan maklumat, meyakinkan klien, memindahkan teknologi pertanian kepada petani dan memasarka(COMMUNICATION PRINCIPLES IN AGRICULTURE)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

Kursus ini meliputi perancangan, perlaksanaan dan penilaian program pengembangan pertanian. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan program pengembangan dan kaedah penyampaian yang berkesan bagi kumpulan sasaran yang berlainan turut ditekankan. Kajian kes d(AGRICULTURAL EXTENSION)

Kursus ini merangkumi struktur atom, jadual berkala, hukum gas, ikatan kimia, stoikiometri tindak balas, tindak balas pengoksidaan dan penurunan, elektrolisis dan elektrokimia, keseimbangan kimia, kinetik tindak balas, koloid, dan kimia unsur.(PHYSICAL CHEMISTRY)

Kursus ini memberi latihan amali dalam pengurusan projek perniagaantani. Pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan projek perniagaantani, melaksanakan projek dan menghantar laporan komprehensif setelah projek tamat(AGRIBUSINESS PROJECT)

Kursus ini memberi penekanan kepada kaedah dan penggunaanteknologi dalam bidang akuakultur bersepadu; kaedahpembiakan, pengurusan makanan, pengkulturan dan teknikpasca-tuai. Pelajar didedahkan kepada teknik pembiakan,pengurusan kolam untuk semaian(INTERGRATED AQUACULTURE PRACTICES)

Kursus ini meliputi konsep pengekosan, keluaran, perhubungan kos-volum-untung, belanjawan, pengekosan piawai, tanggungjawab perakaunan, pengekosan relevan dan harga pindahan. Penekanan diberikan kepada aspek perancangan dan kawalan dengan menggunakan makl(MANAGEMENT ACCOUNTING)

KURSUS INI MERANGKUMI ALAM TUMBUHAN DAN HAIWAN DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI DAN ANATOMI. KITAR HIDUP DAN PENYESUAIAN KEPADA HABITAT BAGI ORGANISMA YANG PENTING DARI SEGI EKONOMI DIBINCANGKAN.(PRINCIPLES OF BIOLOGY I)

Kursus ini meliputi prinsip asas survei termasuk ukuran linear dan sudut, penggunaan peralatan survei, penentuan terabes dan pengiraan luas, kaedah ukur rantai, ukur kompas dan ukur aras, survei kontor dan topografi serta pemetaan(FOREST SURVEY)

KURSUS INI MERANGKUMI ALAM TUMBUHAN DAN HAIWAN DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI DAN ANATOMI. KITAR HIDUP DAN PENYESUAIAN KEPADA HABITAT BAGI ORGANISMA YANG PENTING DARI SEGI EKONOMI DIBINCANGKAN.(PRINCIPLES OF BIOLOGY I)

Kursus ini merangkumi struktur atom, jadual berkala, hukum gas, ikatan kimia, stoikiometri tindak balas, tindak balas pengoksidaan dan penurunan, elektrolisis dan elektrokimia, keseimbangan kimia, kinetik tindak balas, koloid, dan kimia unsur.(PHYSICAL CHEMISTRY)

Kursus ini meliputi konsep asas genetik, pewarisan kualitatif dan kuantitatif, genetik populasi, sistem pembiakan dan program pembiakbakaan khasnya untuk ternakan. Ini termasuk kaedah pemilihan dan ujian prestasi untuk pemilihan haiwan ternakan.(Genetic and Livestock Breeding)

KURSUS INI MELIPUTI KONSEP DAN PRINSIP PENGURUSAN HIDUPAN LIAR, PENGKELASAN SPESIES DAN STATUS, EKOLOGI DAN KEPERLUAN HABITAT, AKTIVITI PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN SERTA AKTA HIDUPAN LIAR YANG BERKAITAN DENGAN AMALAN PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR.(WILDLIFE MANAGEMENT AND CONSERVATION

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan bagi proses, strategi dan pendekatan komunikasi yang digunakan dalam sektor pertanian; kemahiran komunikasi dalam menyampaikan maklumat, meyakinkan klien, memindahkan teknologi pertanian kepada petani dan memasarka(COMMUNICATION PRINCIPLES IN AGRICULTURE)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

Kursus ini merangkumi prinsip, konsep dan teknik pengurusan ladang dengan menekankan proses perancangan, analisis kewangan, kajian ladang, pelaksanaan dan kawalan projek dari segi belanjawan kewangan serta ciri dan budaya keusahawantani.(FARM MANAGEMENT)

Kursus ini merangkumi prinsip asas ekonomi pengeluaran dan penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam sektor pertanian. Struktur pasaran, pemasaran produk makanan dan peranan institusi pemasaran di Malaysia juga dibincangkan.(INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)

KURSUS INI MERANGKUMI CIRI SISA, KAEDAH PELUPUSAN, SERTA TEKNOLOGI PENGURUSAN SISA DAN ENAPCEMAR. SISA PERTANIAN DAN BIOSISTEM DIBERI PENEKANAN.(BIOSYSTEM WASTE MANAGEMENT TECHNOLOGY)

Kursus ini memfokuskan kepada ilmu ketamadunan dalammembina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsiptamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormatidan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama.Pengajian ketamadunan juga berperanan pe(ISLAMIC CIVILIZATION AND ASIAN CIVILIZATION)

Kursus ini meliputi perancangan, perlaksanaan dan penilaian program pengembangan pertanian. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan program pengembangan dan kaedah penyampaian yang berkesan bagi kumpulan sasaran yang berlainan turut ditekankan. Kajian kes d(AGRICULTURAL EXTENSION)

Kursus ini merangkumi prinsip, konsep dan teknik pengurusan ladang dengan menekankan proses perancangan, analisis kewangan, kajian ladang, pelaksanaan dan kawalan projek dari segi belanjawan kewangan serta ciri dan budaya keusahawantani.(FARM MANAGEMENT)

Kursus ini meliputi penyediaan dan proses pembentukan asas teori dalam kaedah penjualan. Teknik perundingan dan kejurujualan untuk mewujudkan penjualan diberi penekanan(NEGOTIATION AND SALESMANSHIP)

Kursus ini merangkumi prinsip asas ekonomi pengeluaran dan penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam sektor pertanian. Struktur pasaran, pemasaran produk makanan dan peranan institusi pemasaran di Malaysia juga dibincangkan.(INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)

Kursus ini merangkumi prinsip undang-undang berkaitan penubuhan dan pengurusan sesuatu perniagaan tertentu. Penekanan diberikan kepada sistem perundangan Malaysia, undang-undang kontrak dan undang-undang syarikat(BUSINESS LAW)

KURSUS INI MELIPUTI PERANCANGAN PUSAT LADANG DAN KEKUATAN BAHAN PEMBINAAN. STRUKTUR PERSEKITARAN TERKAWAL, STRUKTUR SIMENFERO, STRUKTUR KONKRIT, STRUKTUR KAYU, STRUKTUR BESI DAN REKABENTUK STRUKTUR LADANG DIBERI PENEKANAN.(FARM STRUCTURE)

KURSUS INI MERANGKUMI REKABENTUK DAN PENGURUSAN SISTEM PENGAIRAN DAN PENYALIRAN TERMASUK PAM. SUMBER AIR DAN HUBUNGAN TANAMAN-AIR-TANAH TURUT DIBINCANGKAN.(IRRIGATION AND DRAINAGE TECHNOLOGY)

KURSUS INI MERANGKUMI PENCIRIAN KOMPONEN MIKRO KIMIA DALAM HAIWAN DAN TUMBUHAN, PENGGUNAAN DAN PENCIRIAN BAJA DAN RACUN PEROSAK MENGIKUT STRUKTUR KIMIA DAN MOD TINDAKAN. KESAN HUBUNGKAIT DI ANTARA AKTIVITI AIR DENGAN PEMPROSESAN, PENGAWETAN DAN PENYIMPANA(AGRICULTURAL CHEMISTRY)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

KURSUS INI ADALAH KEPERLUAN ASAS BAGI SEMUA PELAJAR PERIKANAN, MELATIH PELAJAR BERENANG DENGAN TEKNIK YANG BETUL. LATIHAN MELIPUTI BERBAGAI JENIS RENANGAN SEPERTI GAYA BEBAS DAN KUAK DADA. INI JUGA TERMASUK ASPEK-ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN RENANG SEPERTI(SWIMMING AND WATER SAFETY)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

Kursus ini memfokuskan kepada prinsip dalam pengurusan pemasaran: strategi produk, penentuan harga, promosi dan pengedaran. Tumpuan diberikan kepada aspek pemilihan strategi yang efektif dalam pasaran yang kompetitif-(PRINCIPLES OF MARKETING)

Kursus ini memfokuskan kepada perancangan, tatacara serta kaedah penilaian dan pengurusan projek perniagaantani. Ia meliputi elemen dalam pengurusan projek, sistem jaringan maklumat bersepadu serta penyelenggaraan projek untuk menjamin keberkesanan peran(AGRIBUSINESS PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KEPELBAGAIAN ORGANISMA DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI, ANATOMI DAN FISIOLOGI DI DALAM PERTANIAN. EVOLUSI ORGANISMA, KONSEP ASAS GENETIK, HUKUM MENDEL DAN KEPENTINGANNYA DITEKANKAN.(AGRICULTURAL BIOLOGY)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KEPELBAGAIAN ORGANISMA DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI, ANATOMI DAN FISIOLOGI DI DALAM PERTANIAN. EVOLUSI ORGANISMA, KONSEP ASAS GENETIK, HUKUM MENDEL DAN KEPENTINGANNYA DITEKANKAN.(AGRICULTURAL BIOLOGY)

Kursus ini merangkum latar belakang hubungan etnik diMalaysia dan konsep serta teori asas dalam hubungan etnik.Pengaruh dan peranan ekonomi, perlembagaan, politik,agama dan pendidikan terhadap hubungan etnik serta usahadari pelbagai pihak ke arah(ETHNIC RELATIONS)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN BOLA BALING LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN BOLA BALING.(HANDBALL)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI OPERASI JENTERA, KEPENTINGAN DAN HALANGAN PENJENTERAAN, ENJIN PEMBAKARAN DALAMAN, TRAKTOR PERTANIAN SERTA PERALATAN PENYEDIAAN TANAH, PENANAMAN DAN PENUAIAN. JENTERA UNTUK TANAMAN TERLINDUNG TURUT DIBERI PENEKANAN.)(AGRICULTURAL MACHINERY AND MECHANIZATION)

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

KURSUS INI MERANGKUMI SEJARAH ASAS VOKAL DAN TEORI MUZIK, JENIS SUARA, TEKNIK MENYANYI, KEMAHIRAN MENYANYI, PERSEMBAHAN MENYANYI DAN ASAS MENYANYI(BASIC VOCAL)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN HOKI, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN HOKI.(HOCKEY)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan bagi proses, strategi dan pendekatan komunikasi yang digunakan dalam sektor pertanian; kemahiran komunikasi dalam menyampaikan maklumat, meyakinkan klien, memindahkan teknologi pertanian kepada petani dan memasarka(COMMUNICATION PRINCIPLES IN AGRICULTURE)

KURSUS INI MELIPUTI PRINSIP DAN AMALAN DALAM TEKNOLOGI PEMPROSESAN HASIL TANAMAN. PEMPROSESAN HASIL KELAPA SAWIT, GETAH, PADI DAN KOKO SERTA PENGENDALIAN SISA DARI PEMPROSESAN HASIL TANAMAN TURUT DITITIKBERATKAN.(CROP PROCESSING TECHNOLOGY)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

Kursus ini merangkumi pemasaran perniagaantani, kegiatan dan fungsi utama pemasaran perniagaantani, penentuan harga, promosi dan pengagihan produk pertanian, perdagangan pertanian antarabangsa, cabaran dan isu semasa pemasaran perniagaantani.(AGRIBUSINESS MARKETING)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN FUTSAL, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN FUTSAL.(FUTSAL)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP SENI PERSEMBAHAN TARIAN, TEKNIK DAN ELEMEN, TARIAN KLASIK MELAYU, ASLI, INANG, ZAPIN, JOGET DAN TARIAN SABAH DAN SARAWAK. BUSANA, MUZIK TARIAN DAN PENGURUSAN PERSEMBAHAN JUGA DIBINCANGKAN.(ART OF MALAY DANCES)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN FUTSAL, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN FUTSAL.(FUTSAL)

KURSUS INI MERANGKUMI KONSEP DAN PERATURAN SUKAN SOFTBALL, LATIHAN KECERGASAN, ASAS PENGADILAN, TEKNIK PERMAINAN DAN PENGANJURAN SUKAN SOFTBALL.(SOFTBALL)

KURSUS INI MERANGKUMI PERANCANGAN KOMUNITI, KAEDAH PENGENDALIAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN AKTIVITI BAKTI SISWA(COMMUNITY SERVICE)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan dalam pengurusan tanaman industri. Faktor yang mempengaruhi tumbesaran tanaman seperti tanah, cahaya, air, nutrien, perosak dan penyakit diberi penekanan. Amalan perladangan mesra alam turut diberi perhatian.(INDUSTRIAL CROP PRODUCTION)

Kursus ini merangkumi pemasaran perniagaantani, kegiatan dan fungsi utama pemasaran perniagaantani, penentuan harga, promosi dan pengagihan produk pertanian, perdagangan pertanian antarabangsa, cabaran dan isu semasa pemasaran perniagaantani.(AGRIBUSINESS MARKETING)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan perakaunan, peranan dan persekitaran perakaunan, piawai, konsep dan teori perakaunan, perniagaan dan persekitaran, sistem perakaunan dan kawalan. Peraturan simpan kira, rangka kerja kitaran perakaunan dan penyi(ACCOUNTING PRINCIPLE)

Kursus ini meliputi operasi dan pengurusan bengkel yang merangkumi perkakasan dan peralatan, bahan, pengukuran, kerja pateri dan kimpal, kerja larik, dan kerja kisar. Pembaikan dan penyelenggaraan enjin turut dititikberatkan.(ENGINEERING WORKSHOP)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

Kursus ini meliputi konsep asas dan penggunaan statistik dan inferens statistik dalam kajian sains haiwan. Pelajar dikehendaki mengaplikasi statistik dan membentangkan hasil penemuan.(Statistics for Animal Science)

Kursus ini memberi latihan amali dalam pengurusan projek perniagaantani. Pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan projek perniagaantani, melaksanakan projek dan menghantar laporan komprehensif setelah projek tamat(AGRIBUSINESS PROJECT)

KURSUS INI MELIBATKAN LATIHAN INDUSTRI SELAMA 24 MINGGU DI SALAH SATU DARIPADA AGENSI KERAJAAN, SYARIKAT ATAU KILANG YANG TERPILIH. LATIHAN INI DIKENDALIKAN OLEH PEGAWAI AKADEMIK ATAU PENGURUS AGENSI, SYARIKAT ATAU KILANG DENGAN PENYELARASAN OLEH PENYELAR(INDUSTRIAL TRAINING)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

KURSUS INI MELIPUTI SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BIDANG AKUAKULTUR. BEZA ANTARA AMALAN-AMALAN AKUAKULTUR. PRINSIP-PRINSIP BIOLOGI DAN EKONOMI DALAM AKUAKULTUR. KEPERLUAN AIR SERTA KUALITI FIZIKAL-KIMIA AIR.(PRINCIPLES OF AQUACULTURE)

KURSUS INI MERANGKUMI PRINSIP SAINS TANAMAN TERMASUK PENAMAAN, PEMBIAKAN DAN FISIOLOGI TANAMAN. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN TANAMAN SEPERTI TANAH, CAHAYA, AIR, NUTRIEN, PEROSAK DAN PENYAKIT DIBERI PENEKANAN. AMALAN PERTANIAN BAIK DAN ASPEK LEPAS(PRINCIPLES OF CROP MANAGEMENT)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan perakaunan, peranan dan persekitaran perakaunan, piawai, konsep dan teori perakaunan, perniagaan dan persekitaran, sistem perakaunan dan kawalan. Peraturan simpan kira, rangka kerja kitaran perakaunan dan penyi(ACCOUNTING PRINCIPLE)

Kursus ini meliputi perancangan, perlaksanaan dan penilaian program pengembangan pertanian. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan program pengembangan dan kaedah penyampaian yang berkesan bagi kumpulan sasaran yang berlainan turut ditekankan. Kajian kes d(AGRICULTURAL EXTENSION)

KURSUS INI MERANGKUMI PRINSIP STATIK DAN DINAMIK, KAEDAH VEKTOR, GESERAN KESEIMBANGAN PARTIKAL, MEKANIK BAHAN PEPEJAL, KERJA DAN TENAGA. TENAGA TERIKAN DAN GETARAN MEKANIKAL TURUT DIBINCANGKAN.(ENGINEERING MECHANICS)

KURSUS INI MEMBINCANGKAN SECARA RINGKAS MENGENAI JENIS DAN SUMBER UNDANG-UNDANG ANTARABANGSA. MASALAH MENGENAI PERBATASAN LAUT, LAUT ANTARABANGSA SERTA PERJANJIAN SERANTAU (ZEE). PROSES PEMBENTUKAN POLISI YANG BERKAITAN DENGAN SUMBER PERIKANAN. BEBERAPA J(FISHERIES LAW AND MANAGEMENT)

KURSUS INI MELIPUTI TAJUK-TAJUK UMUM DALAM BIDANG KIMIA FIZIK, TAK ORGANIK DAN ORGANIK. TAJUK YANG DIBINCANGKAN IALAH STRUKTUR ATOM DAN JADUAL BERKALA, IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR, STOIKIOMETRI, KEADAAN JIRIM, KESEIMBANGAN KIMIA, KINETIK KIMIA, ELEKTROKIMI(GENERAL CHEMISTRY)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

KURSUS INI MELIPUTI TAJUK-TAJUK UMUM DALAM BIDANG KIMIA FIZIK, TAK ORGANIK DAN ORGANIK. TAJUK YANG DIBINCANGKAN IALAH STRUKTUR ATOM DAN JADUAL BERKALA, IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR, STOIKIOMETRI, KEADAAN JIRIM, KESEIMBANGAN KIMIA, KINETIK KIMIA, ELEKTROKIMI(GENERAL CHEMISTRY)

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

Kursus ini merangkumi aplikasi komputer di dalam aktiviti perniagaantani. Ini termasuk penggunaan perisian automasi pejabat, penyuntingan grafik, persembahan multimedia dan pembangunan laman web(COMPUTERIZATION IN AGRIBUSINESS)

KURSUS INI MELIPUTI PENGURUSAN DAN PENGELUARAN HAIWAN RUMINAN SECARA EKTENSIF DAN INTENSIF. PENEKANAN DIBERI KEPADA PENGELUARAN DAGING DAN SUSU. KEMAHIRAN DALAM MENJALANKAN UJIAN KUALITI SUSU, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KARKAS TURUT DIBERI PERHATIAN(RUMINANT PRODUCTION)

KURSUS INI MELIPUTI FUNGSI & PROSES PENGURUSAN BAGI ORGANISASI. PENEKANAN DIBERIKAN KPD PEMBENTUKAN DASAR, PEMBANGUNAN PENGURUSAN PERSONEL & BEBERAPA TEKNIK DLM MEMBUAT KEPUTUSAN PENGURUSAN (PRINCIPLES OF MANAGEMENT)

Kursus ini memfokuskan kepada ilmu ketamadunan dalammembina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsiptamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormatidan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama.Pengajian ketamadunan juga berperanan pe(ISLAMIC CIVILIZATION AND ASIAN CIVILIZATION)

Kursus ini memfokuskan kepada ilmu ketamadunan dalammembina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsiptamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormatidan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama.Pengajian ketamadunan juga berperanan pe(ISLAMIC CIVILIZATION AND ASIAN CIVILIZATION)

Kursus ini merangkumi penghuraian data, kebarangkalian, pembolehubah rawak dan beberapa taburan statistik yang umum. Statistik inferens termasuk taburan pensampelan, ujian hipotesis, reka bentuk eksperimen, analisis parametrik dan bukan parametrik, regre(QUANTITATIVE METHODS IN FORESTRY)

KURSUS INI MELIPUTI PENGAUTOMATAN DALAM PERTANIAN BERSERTA APLIKASINYA. OPERASI PENDERIA, PERALATAN DAN SISTEM KAWALAN, KOMPONEN KAWALAN LOGIK BERPROGRAM (PLC), LITAR ELEKTRIK DAN PEMPROGRAMAN PLC TURUT DIBERI PENEKANAN.(AUTOMATION IN AGRICULTURE)

Kursus ini merangkumi prinsip anatomi dan fisiologi tumbuhan, tumbesaran dan perkembangan, termasuk aplikasi genetik dan bioteknologi untuk peningkatan hasil. Interaksi tanaman-persekitaran yang menyumbang kepada penghasilan lestari juga diberi keutamaan.(BASIC CROP SCIENCE)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan dalam pengurusan tanaman industri. Faktor yang mempengaruhi tumbesaran tanaman seperti tanah, cahaya, air, nutrien, perosak dan penyakit diberi penekanan. Amalan perladangan mesra alam turut diberi perhatian.(INDUSTRIAL CROP PRODUCTION)

Kursus ini menekankan kepada konsep asas statistik dan kaedah untuk mengumpul, menyimpan serta menganalisis maklumat dan data perniagaan dan ekonomi; dan mentafsir analisis dalam pembuatan keputusan(BUSINESS STATISTIC)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

KURSUS INI MELIPUTI CIRI-CIRI AIR, TABURAN DAN MORFOLOGI SISTEM AIR PENDALAMAN DAN AIR LAUT. KITARAN HIDROLOGI DAN KESEIMBANGAN AIR SEDUNIA. CIRI-CIRI FIZIKAL SISTEM AIR TAWAR DAN LAUT-SUHU, HABA, CAHAYA DAN PERGERAKAN AIR. CIRI-CIRI KIMIA-OKSIGEN TERLARU(LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY)

KURSUS INI MELIPUTI PRINSIP ASAS DALAM INDUSTRI PERKAYUAN DARI PENYEDIAAN BAHAN SEHINGGA KE PEMPROSESAN HILIRAN. PROSES PEMESINAN KAYU TERMASUK BAHAN, ALATAN DAN MESIN DIGUNAKAN DALAM INDUSTRI HILIRAN PERKAYUAN, BAHAN PEREKAT DAN KAEDAH PENYALUTAN DALAM I(WOOD PROCESSING)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

KURSUS INI MELIPUTI ASAS MIKROBIOLOGI DENGAN MENITIKBERATKAN SISTEM AKUATIK. BIOLOGI BAKTERIA, AKTINOMISETES, KULAT, ALGA, PTOTOZOA DAN VIRUS. AMALI TERMASUK PEWARNAAN MIKROORGANISMA, KAJIAN MORFOLOGI, PENYEDIAN MEDIA DAN PENGSTERILAN, PENGIRAAN, PEMBELAA(AQUATIC MICROBIOLOGY)

Kursus ini merangkumi evolusi pertanian daripada permulaan kepada masa kini sebagai aktiviti terancang untuk sekuriti makanan dan penjanaan kekayaan, didorong oleh kemajuan ekonomi serta teknologi secara lestari. Pertanian moden dipaparkan sebagai sains,(AGRICULTURE AND MAN)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

Kursus ini merangkumi prinsip asas ekonomi pengeluaran dan penggunaannya dalam menyelesaikan permasalahan dalam sektor pertanian. Struktur pasaran, pemasaran produk makanan dan peranan institusi pemasaran di Malaysia juga dibincangkan.(INTRODUCTION TO AGRICULTURAL ECONOMICS)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN DAN MENDEDAHKAN KEPENTINGAN BERORGANISASI. MATLAMAT DAN KEPENTINGAN TEKNIK PENETASAN DAN SEMAIAN IKAN/UDANG DI PUSAT PENETASAN SERTA TERNAKAN IKAN/UDANG HINGGA KE SAIZ PASARAN DI DALAM KOLAM. PELABURAN YANG DIPERLUKAN JUGA AKAN D(SHARE FARM)

Kursus ini merangkumi prinsip, konsep dan teknik pengurusan ladang dengan menekankan proses perancangan, analisis kewangan, kajian ladang, pelaksanaan dan kawalan projek dari segi belanjawan kewangan serta ciri dan budaya keusahawantani.(FARM MANAGEMENT)

Kursus ini meliputi fungsi normal fisiologi haiwan. Ini merangkumi fisiologi umum sel, sistem saraf, kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, ginjal, endokrin, pembiakan, laktasi dan hubungannya dengan persekitaran.(Animal Anatomy)

Kursus ini memberi latihan amali dalam pengurusan projek perniagaantani. Pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan projek perniagaantani, melaksanakan projek dan menghantar laporan komprehensif setelah projek tamat(AGRIBUSINESS PROJECT)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KEPELBAGAIAN ORGANISMA DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI, ANATOMI DAN FISIOLOGI DI DALAM PERTANIAN. EVOLUSI ORGANISMA, KONSEP ASAS GENETIK, HUKUM MENDEL DAN KEPENTINGANNYA DITEKANKAN.(AGRICULTURAL BIOLOGY)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

Kursus ini meliputi prinsip asas pengecaman Dipterocarpaceae termasuk terminologi ciri-ciri, kekunci taksonomi tumbuhan, taburan ekologi dan potensi penggunaan spesies pokok. Penekanan juga diberikan kepada penggunaan spesimen herbarium dan ciri lapangan(BOTANY OF DIPTEROCARP)

Kursus ini merangkumi hukum asas gerakan, daya, tenaga dan momentum. Prinsip kejuruteraan fizik jentera, kuasa dan mekanik bendalir; teori molekul jirim, sifat pepejal dan cecair, haba dan sifat-sifatnya, pengukuran dan pemindahan, teori kinetik gas, huku(INTRODUCTORY PHYSICS)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

KURSUS INI MERANGKUMI OPERASI JENTERA, KEPENTINGAN DAN HALANGAN PENJENTERAAN, ENJIN PEMBAKARAN DALAMAN, TRAKTOR PERTANIAN SERTA PERALATAN PENYEDIAAN TANAH, PENANAMAN DAN PENUAIAN. JENTERA UNTUK TANAMAN TERLINDUNG DAN PENGAUTOMATAN DALAM PERTANIAN TURUT DI(AGRICULTURAL MACHINERY, MECHANIZATION AND AUTOMATION)

KURSUS INI MELIPUTI KONSEP DAN PRINSIP REKA BENTUK DALAM PERANCANGAN KAWASAN REKREASI, KEMUDAHAN DAN PROGRAM AKTIVITI. PERBINCANGAN TENTANG TEKNIK PERANCANGAN TERMASUK INVENTORI SUMBER REKREASI, SUSUN ATUR KEMUDAHAN, DAN PEMILIHAN TAPAK AKTIVITI DILAKUKAN(PLANNING AND DEVELOPMENT OF OUTDOOR RECREATION AREA)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

KURSUS INI MERANGKUMI TERMODINAMIK DAN APLIKASINYA DALAM KEJURUTERAAN. TENAGA DALAM TERMODINAMIK, SISTEM UNIT, BENTUK TENAGA, IMBANGAN TENAGA, DAN SIFAT TERMODINAMIK, PENGGUNAAN JADUAL, CARTA DAN PERSAMAAN BERKAITAN PROSES TERMODINAMIK, SERTA KITARAN WAP(THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER)

KURSUS INI MELIPUTI PRINSIP DAN AMALAN DALAM TEKNOLOGI PEMPROSESAN HASIL TANAMAN. PEMPROSESAN HASIL KELAPA SAWIT, GETAH, PADI DAN KOKO SERTA PENGENDALIAN SISA DARI PEMPROSESAN HASIL TANAMAN TURUT DITITIKBERATKAN.(CROP PROCESSING TECHNOLOGY)

Kursus ini merangkumi struktur, fungsi, proses fizikal dan kimia sel serta aliran tenaga untuk hidupan. Konsep asas genetik, Hukum Mendel, proses fisiologi tumbuhan dan haiwan dan ekologi ditekankan.(PRINCIPLES OF BIOLOGY II)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

Kursus ini memberi latihan amali dalam pengurusan projek perniagaantani. Pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan projek perniagaantani, melaksanakan projek dan menghantar laporan komprehensif setelah projek tamat(AGRIBUSINESS PROJECT)

Kursus ini merangkumi evolusi pertanian daripada permulaan kepada masa kini sebagai aktiviti terancang untuk sekuriti makanan dan penjanaan kekayaan, didorong oleh kemajuan ekonomi serta teknologi secara lestari. Pertanian moden dipaparkan sebagai sains,(AGRICULTURE AND MAN)

KURSUS INI MEMPERKENALKAN KONSEP ASAS TEKNOLOGI MAKLUMAT. TAJUK-TAJUK YANG DIBINCANGKAN MERANGKUMI SEJARAH KOMPUTER, PERKAKASAN, PERISIAN SISTEM, PERISIAN APLIKASI DAN INTERNET.(INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY)

KURSUS INI MELIPUTI TAJUK UMUM DALAM BIDANG KIMIA FIZIK, ORGANIK DAN TAK ORGANIK. TAJUK YANG DIBINCANGKAN IALAH STRUKTUR ATOM DAN JADUAL BERKALA, IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR, STOIKIOMETRI, KEADAAN JISIM, KESEIMBANGAN KIMIA, KINETIK KIMIA DAN ELEKTROKIMIA.(INTRODUCTORY CHEMISTRY)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan dalam pengurusan tanaman industri. Faktor yang mempengaruhi tumbesaran tanaman seperti tanah, cahaya, air, nutrien, perosak dan penyakit diberi penekanan. Amalan perladangan mesra alam turut diberi perhatian.(INDUSTRIAL CROP PRODUCTION)

Kursus ini meliputi tajuk umum dalam bidang kimia fizik yang merangkumi simbol kimia, jadual berkala, stoikiometri dan konsep mol. Penamaan anion, kation dan sebatian ionik juga ditekankan(KIMIA I)

KURSUS INI MELIPUTI TAJUK UMUM DALAM BIDANG KIMIA FIZIK, ORGANIK DAN TAK ORGANIK. TAJUK YANG DIBINCANGKAN IALAH STRUKTUR ATOM DAN JADUAL BERKALA, IKATAN KIMIA DAN STRUKTUR, STOIKIOMETRI, KEADAAN JISIM, KESEIMBANGAN KIMIA, KINETIK KIMIA DAN ELEKTROKIMIA.(INTRODUCTORY CHEMISTRY)

Kursus ini meliputi sejarah negara, sistem dan organisasikerajaan serta dasar-dasar negara. Kursus ini jugamembahaskan proses pembinaan negara bangsa dankepentingan patriotisme.(MALAYSIAN NATIONHOOD)

Kursus ini merangkumi ekologi hutan, faktor iklim dan biotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan edafik. Pengkelasan hutan Malaysia, dinamik tumbuhan, proses pengeluaran bahan organik, aliran tenaga dan kitaran nutrien turut dibincangk(FOREST ECOLOGY)

Kursus ini merangkumi evolusi pertanian daripada permulaan kepada masa kini sebagai aktiviti terancang untuk sekuriti makanan dan penjanaan kekayaan, didorong oleh kemajuan ekonomi serta teknologi secara lestari. Pertanian moden dipaparkan sebagai sains,(AGRICULTURE AND MAN)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

Kursus ini merangkumi amalan peternakan ruminan dan bukan ruminan serta pengurusan hasil ternakan. Kepentingan industri ternakan dan kaedah peternakan moden turut ditekankan(PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS)

KURSUS INI MELIPUTI DASAR AWAM DAN HUTAN, PROSES PENGGUBALAN DAN PERLAKSANAANNYA. UNDANG-UNDANG HUTAN, ISU DAN JENIS KESALAHAN DALAM PERHUTANAN DI MALAYSIA DIBINCANGKAN. KAEDAH PENGUATKUASAAN DAN LANGKAH PENCEGAHAN, TERMASUK PROSEDUR PENYIASATAN DAN PEND(FOREST POLICY AND LAW)

Kursus ini merangkumi amalan peternakan ruminan dan bukan ruminan serta pengurusan hasil ternakan. Kepentingan industri ternakan dan kaedah peternakan moden turut ditekankan(PRODUCTION AND PROCESSING OF LIVESTOCK PRODUCTS)

Kursus ini merangkumi evolusi pertanian daripada permulaan kepada masa kini sebagai aktiviti terancang untuk sekuriti makanan dan penjanaan kekayaan, didorong oleh kemajuan ekonomi serta teknologi secara lestari. Pertanian moden dipaparkan sebagai sains,(AGRICULTURE AND MAN)

Kursus ini merangkumi kepentingan ekosistem dan persekitaran akuatik dalam pembangunan teknologi akuakultur. Arah dan perkembangan terkini teknologi sistem ternakan dan status teknologi pembiakan ikan dan kerangan, makanan akuatik dan pasca tuai diberi p(aquaculture technology)

Kursus ini meliputi perosak tanaman seperti patogen, serangga, rumpai dan lain-lain invertebrat dan vertebrat. Sifat perosak, pengelasan, perkembangan, diagnosis simptom kerosakan dan pengenalpastian perosak turut diberi penekanan.(INTRODUCTION TO CROP PESTS)

KURSUS INI MELIPUTI PENGENALAN KEPADA BAHAGIAN DAN DIMENSI UTAMA KAPAL, 'TONNAGE' DAN KESTABILAN. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS DI ATAS KAPAL PERALATAN KAPAL UNTUK BERLABUH, PELAYARAN, PENGENDALIAN KARGO DAN KESELAMATAN. PENGENALAN KEPADA ILMU PERKAPALAN,(SEAMANSHIP AND NAVIGATION)

Kursus ini memfokuskan kepada ilmu ketamadunan dalammembina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsiptamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormatidan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama.Pengajian ketamadunan juga berperanan pe(ISLAMIC CIVILIZATION AND ASIAN CIVILIZATION)

KURSUS INI MELIPUTI FAKTOR TERNAKAN YANG MENJEJASKAN KESIHATAN IKAN. PENGENALAN KEPADA EKTOPARASIT DAN ENDOPARASIT YANG BIASA MENYERANG IKAN TERNAKAN. PENGENALAN KEPADA BAKTERIA DAN KULAT YANG BIASA MENYERANG IKAN. PENGAWALAN PENYAKIT IKAN SERTA CARA MEMB(FISH DISEASES)

Kursus ini meliputi perosak tanaman seperti patogen, serangga, rumpai dan lain-lain invertebrat dan vertebrat. Sifat perosak, pengelasan, perkembangan, diagnosis simptom kerosakan dan pengenalpastian perosak turut diberi penekanan.(INTRODUCTION TO CROP PESTS)

Kursus ini meliputi struktur dan ciri agen penyakit seperti virus, bakteria, parasit dan kulat. Penekanan kepada penyakit dan pengkelasan agen penyakit dan lesi yang dihasilkan.(Animal Health I)

Kursus ini meliputi ciri-ciri bahan makanan ternakan konvensional dan bukan konvensional. Kaedah pemprosesan dan perumusan rangsum dengan menggunakan perisian komputer, teknik pengawetan, penyimpanan makanan, pengilangan, peralatan pemprosesan dan penggunaan aditif dalam rangsum ternakan juga diberi penekanan.

(This course covers the features of conventional and non-conventional feedstuffs.  Methods of processing and ration formulation using computer software, preservation techniques, feed storage, milling and processing equipment, including the use of feed additives in livestock rations are emphasized.)

Kursus ini merangkumi konsep utama ekonomi mikro dan makro; penawaran dan permintaan, fungsi dan kos pengeluaran, struktur pasaran; perakaunan pendapatan negara, penggunaan, simpanan dan pelaburan; penentuan pendapatan, inflasi dan pengangguran dan ekonom(BASIC ECONOMICS)

KURSUS INI MERANGKUMI ALAM TUMBUHAN DAN HAIWAN DARI SEGI PENGKELASAN, MORFOLOGI DAN ANATOMI. KITAR HIDUP DAN PENYESUAIAN KEPADA HABITAT BAGI ORGANISMA YANG PENTING DARI SEGI EKONOMI DIBINCANGKAN.(PRINCIPLES OF BIOLOGY I)

KURSUS INI MELIPUTI PENGURUSAN DAN PEMPROSESAN HASILAN TERNAKAN. PENEKANAN DIBERI KEPADA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITI DAN KESELAMATAN MAKANAN. AKTIVITI NILAI TAMBAH HASILAN TERNAKAN MELALUI PEMPROSESAN HILIRAN DIOPTIMAKAN.(LIVESTOCK PRODUCT MANAGEMENT)

KURSUS INI MELIPUTI LATIHAN DAN KERJA LAPANGAN BERKAITAN PENGELUARAN HASIL SAYUR-SAYURAN, TAPAK SEMAIAN, TANAMAN BUAH-BUAHAN, PASTURA DAN HIDUPAN AKUATIK.(GREEN BOOK PROGRAMME)

Kursus ini memberi latihan amali dalam pengurusan projek perniagaantani. Pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan projek perniagaantani, melaksanakan projek dan menghantar laporan komprehensif setelah projek tamat(AGRIBUSINESS PROJECT)

KURSUS INI MELIPUTI PEROSAK DAN PENYAKIT TERMASUK AGEN PENYEBAB BIOTIK DAN ABIOTIK, DAN IMPAKNYA KE ATAS PERTUMBUHAN POKOK. API SEBAGAI AGEN PEMUSNAH DAN TEKNIK PERLINDUNGAN HUTAN TURUT DIBERI KEUTAMAAN(FOREST PROTECTION)

Kursus ini meliputi perancangan, perlaksanaan dan penilaian program pengembangan pertanian. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan program pengembangan dan kaedah penyampaian yang berkesan bagi kumpulan sasaran yang berlainan turut ditekankan. Kajian kes d(AGRICULTURAL EXTENSION)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan perakaunan, peranan dan persekitaran perakaunan, piawai, konsep dan teori perakaunan, perniagaan dan persekitaran, sistem perakaunan dan kawalan. Peraturan simpan kira, rangka kerja kitaran perakaunan dan penyi(ACCOUNTING PRINCIPLE)

Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan dalam pengurusan tanaman industri. Faktor yang mempengaruhi tumbesaran tanaman seperti tanah, cahaya, air, nutrien, perosak dan penyakit diberi penekanan. Amalan perladangan mesra alam turut diberi perhatian.(INDUSTRIAL CROP PRODUCTION)

Kursus ini merangkumi pembentukan, sifat fizik, kimia dan biologi, dan pengkelasan tanah serta gunatanah di Malaysia. Pengenalpastian sifat dan ciri tanah yang sesuai bagi menjalankan aktiviti pertanian juga dibincangkan.(INTRODUCTORY SOIL SCIENCE)

Kursus ini meliputi struktur anatomi dan pembentukan jenis sel kayu dan pengecaman kayu komersil. Ciri fizikal, kimia dan mekanikal kayu dibincangkan(WOOD PROPERTIES)

KURSUS INI MELIPUTI ORGANISASI, STRUKTUR DAN PENGURUSAN LADANG HUTAN. PEMILIHAN SPESIES, PENGELUARAN BAHAN TANAMAN, PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN, DAN PENUAIAN DIBERI PENEKANAN. KITARAN PENANAMAN, CABARAN DAN ISU DALAM MENGURUSKAN LADANG HUTAN TURUT DIBIN(FOREST PLANTATION MANAGEMENT)

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

Kursus ini meliputi latihan amali dalam pengeluaran tanaman buah-buahan, hiasan dan perladangan. Penekanan juga diberikan terhadap perancangan, pelaksanaan dan amalan pertanian yang baik.(PERENNIAL CROP FARMING PRACTICES)

Kursus ini merangkumi konsep had, fungsi selanjar dan diskrit, pembezaan dan pengamiran fungsi, petua rantai, pembezaan tersirat, penggunaan nilai ekstremum, kamiran bahagian demi bahagian dan persamaan pembezaan. Penjadualan dan perwakilan data, sukatan(MATHEMATICS II)

Kursus ini merangkumi evolusi pertanian daripada permulaan kepada masa kini sebagai aktiviti terancang untuk sekuriti makanan dan penjanaan kekayaan, didorong oleh kemajuan ekonomi serta teknologi secara lestari. Pertanian moden dipaparkan sebagai sains,(AGRICULTURE AND MAN)

Kursus ini meliputi latihan amali dalam pengeluaran tanaman buah-buahan, hiasan dan perladangan. Penekanan juga diberikan terhadap perancangan, pelaksanaan dan amalan pertanian yang baik.(PERENNIAL CROP FARMING PRACTICES)

Kursus ini meliputi struktur anatomi dan pembentukan jenis sel kayu dan pengecaman kayu komersil. Ciri fizikal, kimia dan mekanikal kayu dibincangkan(WOOD PROPERTIES)

Kursus ini meliputi aspek pengurusan lembu tenusu dari lahir hingga dewasa. Pemberian makanan, pengurusan pembiakan, kebersihan dan ujian kualiti susu dari ladang hingga pasaran juga dibincangkan.(Dairy Production)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

Kursus ini merangkumi kepentingan ekosistem dan persekitaran akuatik dalam pembangunan teknologi akuakultur. Arah dan perkembangan terkini teknologi sistem ternakan dan status teknologi pembiakan ikan dan kerangan, makanan akuatik dan pasca tuai diberi p(aquaculture technology)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pengeluaran haiwan ruminan secara ektensif dan intensif. Penekanan diberi kepada pengeluaran daging dan susu. Kemahiran dalam menjalankan ujian kualiti susu, penilaian dan pengendalian karkas turut diberi perhatian.(Poultry Production)

KURSUS INI MERANGKUMI UKUR KEJURUTERAAN, TERMASUK PENGUKURAN JARAK, JARAK PUGAK, SUDUT DAN ARAH, JARAK KAWALAN, SERTA LUAS DAN ISIPADU. KAEDAH PENGUKURAN JARAK TAK LANGSUNG TURUT DITITIKBERATKAN.(ENGINEERING SURVEYING)

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

This course helps students to attain functional levels of listening, reading, speaking and writing skills in English. The course develops students' abilities to comprehend various types of oral and written texts, to write using appropriate language, and to communicate ideas clearly in group discussions.

KURSUS INI MELIPUTI HUBUNGAN BENTUK MULUT IKAN DAN TABIAT PEMAKANAN. RANTAIAN MAKANAN TERMASUK MAKANAN ASLI DAN HUBUNGAN TROFIK. PRINSIP-PRINSIP ASAS MAKANAN. PENGKELASAN, KEPERLUAN DAN FUNGSI-FUNGSI ZAT-ZAT MAKANAN KEPADA IKAN. PENYAKIT PEMAKANAN. PERUMU(FISH NUTRITION)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)

KURSUS INI AKAN MEMBINCANGKAN KANDUNGAN BAHAN-BAHAN DALAM AIR DAN KAITAN DENGAN KUALITI AIR. KONSEP ASAS DALAM ANALISIS KUALITI AIR DENGAN MENGGUNAKAN CARA TITRASI, EKSTRAK PELARUT, FOTOSPEKTROSKOPI, SPEKTROSKOPI PENYERAPAN ATOM DAN MENGGUNAKAN PERALATAN-(WATER AND SOIL QUALITY MANAGEMENTS)

KURSUS INI MEMBANTU PELAJAR UNTUK MEMPEROLEH KEMAHIRAN MENDENGAR, MEMBACA, BERTUTUR DAN MENULIS DALAM BAHASA INGGERIS PADA TAHAP FUNGSIONAL. KURSUS INI MEMBINA KEUPAYAAN PELAJAR UNTUK MEMAHAMI PELBAGAI TEKS LISAN DAN BERTULIS, MENULIS DENGAN MENGGUNAKAN P(FOUNDATION ENGLISH)